قیمت‌ها

2000 تومان برای هر نوبت

نوبت عادی

 • گرفتن نوبت در اولین فرصت
 • بررسی روزانه
 • امکان ثبت زمانبندی برای نوبت گیری
 • امکان تغییر مشخصات نوبتگیری
 • امکان لغو و بازپرداخت هزینه پرداخت شده
3000 تومان برای هر نوبت

نوبت مشکل

 • برای نوبتهای که بسیار مشکل میباشند
 • گرفتن نوبت در اولین فرصت
 • بررسی روزانه
 • امکان ثبت زمانبندی برای نوبت گیری
 • امکان تغییر مشخصات نوبتگیری
 • امکان لغو و بازپرداخت هزینه پرداخت شده
4000 تومان برای هر نوبت

نوبت ویژه

 • قرار گرفتن نوبت در اول لیست برای نوبتهای مشکل
 • برای نوبتهای که بسیار مشکل میباشند
 • گرفتن نوبت در اولین فرصت
 • بررسی روزانه
 • امکان ثبت زمانبندی برای نوبت گیری
 • امکان تغییر مشخصات نوبتگیری
 • امکان لغو و بازپرداخت هزینه پرداخت شده

سهولت استفاده و مدیریت حساب کاربری

مدیریت کامل حساب و سهولت در استفاده و پرداخت هزینه

پرداختی سریع با درگاه پرداخت بانک سامان

پرداخت امن و سریع با درگاه سامان کیش